Partneri


Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu vasavzduchotechnika.sk. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu. Nákup tovaru môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby. Elektronická objednávka je odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu. Tieto Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení. Kupujúci pri registrácii vyjadrí súhlas, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a súhlasí s nimi.


2. Spôsob objednávania

Kupujúci si môže objednať so sortimentu tovar on-line priamo na našich stránkach www.vasavzduchotechnika.sk. V prípade, že nemôžte objednať priamo, môžete zaslať svoju objednávku e-mailom na e-mailovu adresu info@vasavzduchotechnika.sk. V e-maili uveďte názov tovaru, počet kusov, a pod. a kontakt na Vás (presná adresa a telefónne číslo). Ak Vám nevyhovuje ani tejto spôsob, môžete objednávku zaslať písomne na uvedenú adresu v kontakte, prípadne telefonicky na kontaktné telefónne číslo. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Všetky prijaté elektronické objednávky považujeme za návrh kúpno-predajnej zmluvy. Sú považované za záväzné z obidvoch zúčastnených strán. Po zaslaní objednávky potvrdí prevádzkovateľ telefonicky alebo prostredníctvom emailu objednávku. Pri potvrdení bude stanovená celková cena objednaného tovaru a termín dodania. Po zaslaní objednávky vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky. Prevádzkovateľ v závislosti na charaktere obchodu má právo žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom (telefonicky, písomne). Ak kupujúci autorizáciu odmietne prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.


3. Ceny tovaru, zľavy, poštovné a balné

Uvedené ceny na internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru a potvrdzujú sa pri autorizácii. Predávajúci si však vyhradzuje právo zmeny cien v prípade výrazných zmien dodávateľských podmienok od výrobcov a dodávateľov tovaru, ako aj pri výraznom náraste inflácie, zmien peňažných kurzov a prípadných tlačových chýb. Prevádzkovateľ na základe svojej obchodnej stratégie prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné, pokiaľ nie sú uvedené na stránkach prevádzkovateľa v deň objednávky. Zľavy za tovar sa vypočítavajú z odporúčanej maloobchodnej ceny stanovenej dodávateľom ku dňu poslednej aktualizácie alebo sprístupnenia tovaru na stránke. Všetky uvedené zľavy sú nekumulovateľné, a vzťahujú sa len na tovar ponúkaný predávajúcim na internetovom obchode. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Objednaný tovar je zasielaný Slovenskou poštou alebo prepravnou spoločnosťou ako dobierku. Predávajúci si stanovuje poštovné a balné. K cene tovaru je pripočítané poštovné, ktorého výška je uvedená pri objednávke. Celkovú platbu dobierky uhradí zákazník pri prevzatí dobierky. V prípade platby na účet, ak táto nebude uskutočnená do 7 pracovných dní od vytvorenia objednávky, predávajúci má právo objednávku stornovať.


4. Dodacie podmienky

Tovar je dodávaný s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, kuriérska spoločnosť), alebo vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim. Konkrétny spôsob dodania si zvolíte pri vyplňovaní objednávky. Dodanie tovaru je uskutočňované jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Dodávky tovaru budú podľa dostupnosti tovaru a prepravných možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, obvykle do 1-14 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky . Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, po osobitnom dohodnutí obidvoch strán. Nedodanie tovaru do určeného termínu oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky. Súčasťou dodávky nieje inštalácia predmetu plnenia.
Pri prevzatí tovaru si vždy pred kuriérom skontrolujte obsah tovaru. Tovar a obal nesmie byť poškodený, nesmie v ňom chýbať dodávané príslušenstvo. Pokiaľ sa naskytne takáto skutočnosť, vždy napíšte zápis o poškodení zásielky s kuriérom a oznámte nám, že tovar Vám bol doručený poškodený.

Pokiaľ Vám zásielka zasielaná Slovenskou poštou nepríjde ani po 4 a viac dňoch, prosíme kontaktujte nás so žiadosťou o podacie číslo zásielky. V niektorých prípadoch sa totiž lístok o uložení zásielky na pošte môže stratiť. 


5. Zrušenie objednávky, odstúpenie od zmluvy, vrátené objednávky

Ak po odoslaní objednávky v priebehu 24 hodín zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu.
Zákazník môže stornovať objednávku písomne e-mailom na info@vasavzduchotechnika.sk, alebo telefonicky. Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru, alebo v prípade, že nemôže zákazníka telefonicky zastihnúť. O stornovaní objednávky bude zákazník vhodným spôsobom informovaný.
Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy. Podľa zák. 108/2000 Z.z ak môže učiniť do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a predávajúci prevezme tovar späť. Predávajúci vráti spotrebiteľovi zaplatenú cenu za tovar, alebo preddavok v lehote do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Ak sa rozhodnete o odstúpenie od zmluvy kontaktujte nás, v žiadnom prípade nám ho neposielajte späť na dobierku. Tovar prevezmeme späť len v prípade, ak je v pôvodnom nepoškodenom obale, nepoškodený a nepoužitý a kompletný vrátane všetkého príslušenstva a pod. Ak nedodržíte tieto podmienky odstúpenie od zmluvy bohužiaľ nebudeme môcť akceptovať.

Podľa uvedeného zákona nie je možné odstúpiť od zmluvy v prípade predaja tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.
Pokiaľ zásielku nemôžte alebo nestihnete prebrať v stanovenom termíne, prosím informujte nás. Zásielku na požiadanie pošleme opätovne, avšak náklady s tým spojené si predávajúci účtuje znova. Pokiaľ sa nám zásielka vráti bez toho, aby nás zákazník upozornil na jej vrátenie, či už z dôvodu poškodenia zásielky, prípadne akékoľvek iného dôvodu, zásielku opätovne nezasielame. Rovnako nevybavíme ani jeho ďalšie objednávky.

 

6. Nedodržanie - porušenie kúpnej zmluvy

V prípade neopodstatneného a neodôvodneného neprevzatia zásielky zasielanej na dobierku v úložnej dobe dôjde k porušeniu kúpnej zmluvy, nakoľko je spotrebiteľ vždy informovaný o potvrdení a stave objednávky (telefonicky, alebo emailom). Zákazníkovi bude automaticky účtovaný poplatok vo výške 50 €. Za týmto účelom bude vystavená faktúra alebo zaslané platobné informácie potrebné k úhrade sankcie elektronickou formou so splatnosťou 7 dní. Zákazník má možnosť v tomto prípade do 7 dní aktívne požiadať o opakované zaslanie zásielky a prevedie platbu za tovar vopred na účet spoločnosti. V tomto prípade mu nebude účtovaný poplatok za porušenie kúpnej zmluvy, iba sa pôvodná cena navýši o cenu poštovného, t.j. náklady na nové doručenie. V prípade nezaplatenia objednávky, vzniknutých nákladov, či storno poplatku v uvedenom termíne budeme musieť pohľadávku podstúpiť k právnemu vymáhaniu. Za takúto situáciu nesie plnú vinu zákazník a hradí taktiež zvýšené náklady z dôvodu svojho počínania, ktoré takýmito prieťahmi vo vymáhaní vznikajú.

 

7. Záruka, reklamácie, doklady

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku čo najskôr po jej dodaní a skontrolovať jej úplnosť, ako aj správnosť uvedených údajov o množstve, neporušenosť originálneho obalu alebo originálnej polepovacej pásky odosielateľa, viditeľné poškodenie obalu zásielky, viditeľnú čiastočnú stratu a to pred podpisom o prevzatí. V prípade výskytu závad je príjemca povinný uviesť nezrovnalosti na prepravný list dopravcu alebo ihneď spísať zápis o škode.

Ak nie je poškodenie alebo akékoľvek odchýlky medzi dodaným tovarom a tovarom uvedenom na dodacom liste viditeľné pri prevzatí, kupujúci je povinný oznámiť tieto odchýlky alebo poškodenie predávajúcemu do 3 pracovných dní. Po tomto termíne sa dodávka tovaru považuje za úplnú. Reklamáciu si môžete uplatniť písomným oznámením, prostredníctvom e-mailu o zistených závadách tovaru na kontaktnej adrese. Oznámenie musí obsahovať zoznam vadného tovaru, kód tovaru, číslo faktúry, stručný popis závady a iné dodatočné informácie v závislosti od druhu tovaru. V prípade ak kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných Všeobecných obchodných podmienok, prípadne podľa platného právneho poriadku, vykoná prevádzkovateľ, alebo výrobca tovaru odstránenie závady formou opravy, výmeny vadnej časti, alebo výmeny celého zariadenia (tovaru) za bezchybné.V prípade ak je tovar reklamovaný neoprávnene vyhradzuje si prevádzkovateľ vyžadovať úhradu preukázateľne vzniknutých nákladov s vybavovaním predmetnej reklamácie. Ak je reklamovaný tovar u prevádzkovateľa, môže byť tento ponechaný u prevádzkovateľa ako záruka za uhradenie nákladov vzniknutých na základe neoprávnenej reklamácie. Dĺžka záručnej doby je uvedená na daňovom doklade k tovaru. Ak tam uvedená nie je, je stanovená zákonom na 24 mesiacov. Záruka sa taktiež nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím čí inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, elektrostatickým výbojom, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Ďalej sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru zmocnená.

V prípade, že kupujúci reklamuje chyby tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných Záručných podmienok, vykoná predávajúci odstránenie chyby formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezchybné, a to v lehote do 30 dní od doručenia chybného tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo túto lehotu primerane upraviť a je oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar, plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. V prípade, že oprava chybného tovaru alebo jeho výmena nie je možná, je predávajúci oprávnený pristúpiť k zrušeniu zmluvy vystavením dobropisu kupujúcemu.


8. Ochrana osobných údajov

Pri registrácii je potrebné zo strany zákazníka uviesť svoje osobné údaje ako meno a priezvisko, úplnú poštovú adresu, telefonické, prípadne faxové spojenie, e-mail. Tieto údaje sú potrebné pre identifikáciu zákazníka ako kupujúceho, k realizácií a zúčtovaniu platby za zakúpený tovar a za účelom správnej dodávky tovaru a komunikácie. Počas používania obchodu sú zhromažďované aj objednávky zákazníka z dôvodu zabezpečenia dodávok tovaru, prípadne vybavenie reklamácie a pod. Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretím stranám. Pri registrácií právnickej osoby, je potrebné uviesť údaje ako meno firmy, úplnú poštovú adresu, telefonické, prípadne faxové spojenie, IČO, ĎIČ, bankové spojenie a pod. Tieto údaje sú potrebné pre vedenie účtovných operácii, vyhotovenie daňových dokladov, prípadne identifikácie platieb a pod. Používaním obchodu, respektíve vyplnením registračného formulára súhlasí zákazník so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupoch.

Osobné údaje, ktoré od Vás vyžadujeme využívame výhradne pre našu vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov predávajúci sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.


9. Záverečné a prechodné ustanovenia

Predávajúci je oprávnený tieto Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť a túto zmenu vyhlásiť vhodným spôsobom. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi. V prípade, že spory nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou, rozhodne príslušný súd.


Prevádzkovateľ (predávajúci)
: MARCO - CONSTRUCTIONS s.r.o., Priemyselná 4880, 059 51 Poprad - Matejovce, Prevádzka: Priemyselná 4880, 059 51 Poprad - Matejovce, IČO: 46 639 063, DIČ: 2023512029, IČ DPH: SK2023512029, Bankové spojenie: VÚB, a.s., č. účtu: SK98 0200 0000 0046 2811 1556, web: www.m-c.sk

MWNiN